Zákaznická linka 0905 253 933

 

Všeobecné podmienky

Prihlásenie na kurz

 1. Prihlásenie na kurz je možné uskutočniť:
  - cez webové stránky www.cadetgo.sk  na stránkach jednotlivých kurzov odkazom OBJEDNAŤ KURZ
  - e-mailom na adrese info@cadetgo.sk
  Prihlásenie do kurzu je záväzné. O prijatí prihlášky obdržíte potvrdenie. V prípade prekročenia kapacity kurzu Vám bude ponúknutý náhradný termín.
 2. Prihlášky môžete zasielať do termínu uzávierky. Prihlásenie na kurz po termíne uzávierky je potrebné z dôvodu obmedzenej kapacity učebných priestorov konzultovať telefonicky s našimi pracovníkmi.
 3. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. objednávateľ súhlasí so spracovaním a uchovaním osobných údajov pracovníkmi firmy Cadet Go Slovakia s.r.o., ktorí realizujú kurzy. Správa, spracovanie a uchovávanie osobných údajov prebieha za účelom vydania osvedčenia o absolvovaní kurzu.

Platba za kurz

 1. Úhradu za objednané služby zrealizujte pred termínom konania kurzu prevodným príkazom na základe došlej faktúry pod variabilným symbolom uvedenom na faktúre. 
 2. Cena kurzu sa riadi platným cenníkom. V cene kurzovného sú zahrnuté náklady spojené s usporiadaním kurzu, písomné materiály, obed a občerstvenie.
 3. Platby poukazujte na účet u FIO Banky a.s.

  Číslo účtu SK3983300000002800998939
  SWIFT FIOZSKBAXXXCadet Go Slovakia s.r.o.
  Cadet Go Slovakia s.r.o.
  IČO : 50303317, DIČ 2120267061
 4. Uhradenie kurzovného je podmienkou prijatia účastníka na kurz.

Storno poplatky

Pri neospravedlnenej účasti kurzovné nevraciame.

Na základe písomného storna - zrušenie účasti:
a) 15 kalendárnych dní pred začatím kurzu - bez storno poplatkov
b) 14 - 10 kalendárnych dní pred začatím kurzu - storno poplatok 25% ceny kurzu
c) 9 - 5 kalendárnych dní pred začatím kurzu - storno poplatok 50% ceny kurzu
d) menej ako 5 kalendárnych dní pred začatím kurzu - storno poplatok 100% ceny kurzu

Garancia konania kurzu

Kurzy označené termínom Garancia konania* majú zaistené otvorenie objednaného termínu školenia pri objednávke 2 a viac účastníkov naraz najneskôr 7 dní pred termínom konania kurzu.

Zrušenie  a zmeny kurzu

 1. Spoločnosť Cadet Go Slovakia s.r.o. si v prípade nepredpokladaných okolností vyhradzuje právo na zmenu termínu, zrušenie kurzu alebo na zmenu miesta konania. V takom prípade Vám bude po dohovore ponúknutý nový termín, prípadne vrátená už uhradená cena.
 2. Obsahy kurzov uvedené na našich webových stránkach sú iba informatívne a sú vždy prispôsobené aktuálnym potrebám školenej skupiny.

Osvedčenie o absolvovaní kurzu

Každý účastník, ktorý ukončí kurz, má nárok na získaní Osvedčenia o absolvovaní kurzu.

Ochrana osobných údajov

 

Tieto Zásady popisujú, ako nakladáme s osobnými údajmi fyzických osôb, pričom dodržujeme Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, pre ochranu osobných údajov, známe tiež ako GDPR (ďalej budeme používať skratku „GDPR“).

Naša spoločnosť zhromažďuje iba osobné údaje získané od Vás, z verejných zdrojov a databáz a súbory cookies prehliadaním obsahu našich webových stránok.

Naša spoločnosť spracováva tieto osobné údaje :

• meno a priezvisko
• adresa bydliska / sídlo spoločnosti
• emailová adresa
• telefónny kontakt
• IČ/DIČ
• podpis účastníkov školenia
• súbory cookies

Osobné údaje spracovávame za účelom plnenia zmluvy, fakturácie, archivácie podkladov pre fakturáciu a v rámci oprávneného záujmu – zasielania organizačných informácii, informovaní o možnostiach presunu účastníkov, informovaní o nových termínoch a zmenách v plánovaných kurzoch.

Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú nasledovní spracovatelia, ktorých prevádzka je v súlade s európskymi štandardami ochrany osobných údajov, pričom spracovávanie osobných údajov tretími stranami je upravené ich vlastnými podmienkami poskytovania služieb. Svojim podpisom potvrdzujete súhlas so spracovaním osobných údajov pre naplnenie výše uvedených účelov :

• Google (cloudové úložisko)
• Google Analytics (remarketingové kódy Adwords)
• Superfaktura.sk s.r.o. (fakturačný software)
• Web4CE (správca webových stránok)

Naša spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať prísne technologické, organizačné a personálne pravidlá pre zaistenie bezpečnosti Vašich osobných údajov. Svoj súhlas so spracovaním osobných informácii môžete kedykoľvek odvolať na adrese info@cadetgo.sk

Ďalej máte právo na :

• právo na prístup k osobným údajom,
• právo na opravu, resp. doplnenie,
• právo na výmaz,
• právo na obmedzenie spracovania,
• právo na prenositeľnosť údajov,
• právo vzniesť námietku,
• právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi či obdobnými účinkami, zahrnujúce i profilovanie

Pre využitie niektorého práva nás kontaktujte na info@cadetgo.sk

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na